Menu Sluiten

Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Bolleurs Finance, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53769090.

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig.

In deze privacyverklaring wordt omschreven welke (persoons)gegevens Bolleurs Finance verwerkt, voor welke doeleinden deze (persoons)gegevens worden gebruikt en welke maatregelen Bolleurs Finance heeft getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. GEBRUIK VAN (PERSOONS)GEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens van u indien u:

(a) klant bent van Bolleurs Finance en gebruik maakt van de Interim Services of Debiteurenadministratie;

(b) klant bent van Bolleurs Finance en gebruik maakt van de Boekhoud Services;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)

N.A.W. gegevens bedrijf
Voornaam contactpersoon
Achternaam contactpersoon
Functie contactpersoon
Zakelijk mailadres contactpersoon
Zakelijk telefoonnummer contactpersoon

Bij de dienst Debiteurenadministratie ook:
N.A.W. gegevens debiteuren
Kopie factuur debiteuren

(b)

N.A.W. gegevens bedrijf
Inschrijvingsgegevens bij de Kamer van Koophandel bedrijf
BTW nummer bedrijf
Inkomensgegevens bedrijf
Kopie bonnen en facturen

Van de eigenaar van het bedrijf en diens partner verzamelen wij de volgende gegevens (tbv aangifte inkomstenbelasting)
N.A.W. gegevens
geboortedatum
telefoonnummer
e-mail adres
burgerservicenummer en/of documentnummer van paspoort of ID
rekeninggegevens
inkomensgegevens
burgerlijke staat
aantal kinderen
geboortedatum, BSN van deze kinderen
kopie paspoort/ID/rijbewijs
IB-aangifte

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

– contact te onderhouden met u als klant inzake onze werkzaamheden;
– het verzenden van facturen/reminders;
– het doen van aangifte inkomstenbelasting;
– het doen van de btw aangifte;
– het voeren van de boekhouding;
– het voeren van de debiteurenadministratie.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE,WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Bianca Bolleurs via bianca.bolleurs@bolleurs.finance voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij (persoons)gegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de (persoons)gegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

2.2

Als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3

U kunt te allen tijde uw toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij geen gegevens meer van u verwerken.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder daarvoor vooraf uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd te hebben.

Voor wat betreft de klanten die gebruik maken van de Boekhoud Services geldt dat ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting en de BTW aangifte wel gegevens worden verstrekt aan de Belastingdienst.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. LINKS

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zal dit op de website kenbaar gemaakt worden bij nieuws. Wij zullen klanten via de mail op de hoogte brengen bij wijzigingen. Bent u geen klant bij ons dan bevelen wij aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.